• Premium kwaliteit
  • Makkelijk zelf op te hangen
  • Leuk om te geven
Zoek
Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen.
Kies een taal
Mijn account

Algemene voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN MiMi Innovations 

MiMi Innovations, gevestigd en kantoorhoudende in Drachten; Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 61708380.

1. TOEPASSELIJKHEID 

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die MiMi Innovations sluit en op alle aanbiedingen/offertes die MiMi Innovations uitbrengt, voor zover hiervan niet door MiMi Innovations is afgeweken. 

1.2. Inkoop- en andere (algemene) voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, verbinden MiMi Innovations niet, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door MiMi Innovations zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat MiMi Innovations een mededeling van de afnemer dat hij de voorwaarden van MiMi Innovations niet accepteert en andere voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat. Algemene voorwaarden van de afnemer worden door MiMi Innovations uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

1.3. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen overige voorwaarden volledig van kracht blijven. 

2. AANBIEDINGEN EN ORDERS 

2.1. Alle aanbiedingen c.q. offertes, in welke vorm ook gedaan door MiMi Innovations, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeen gekomen. MiMi Innovations is niet gehouden aan haar verplichtingen uit hoofde van een gesloten overeenkomst indien in de offerte druk- en of schrijffouten zijn gemaakt. Aanbiedingen cq. offertes zijn geldig gedurende de in de aanbieding cq. offerte vermelde termijn. Indien geen termijn is vermeld, geldt de aanbieding cq. offerte gedurende tien kalenderdagen. 

2.2. Afnemer dient de orderbevestiging na ontvangst door te nemen en MiMi Innovations schriftelijk op de hoogte te brengen van eventuele discrepanties. Indien en voor zover MiMi Innovations geen opmerkingen bereiken geldt de orderbevestiging als bindend. 

3. PRIJZEN

3.1. De door MiMi Innovations opgegeven prijzen gelden voor levering af magazijn en zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. 

3.2. In publicaties aangegeven prijzen en/of kortingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde door MiMi Innovations worden gewijzigd. 

3.3. De door MiMi Innovations opgegeven prijzen zijn gebaseerd op het moment van het aanbod c.q. de orderbevestiging. MiMi Innovations houdt zich echter het recht voor nadien verhoogde royalty’s en/of productiekosten, ingevoerde of verhoogde belastingen, invoerrechten of andere heffingen van overheidswege, alsmede de gevolgen van koerswijzigingen van valuta, of prijsverhogingen anderszins aan haar afnemer door te berekenen, zonder dat de afnemer gerechtigd is op grond hiervan de order te annuleren, ongeacht of de wijziging voor MiMi Innovations al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het doen van het aanbod respectievelijk het sluiten van de overeenkomst. 

4. LEVERING

4.1. Alle door MiMi Innovations in aanbiedingen, offertes, bevestigingen en/of contracten opgegeven leveringstermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zo mogelijk in acht genomen worden, doch zij kunnen niet als voor MiMi Innovations bindend of fatale termijn worden aanvaard. Overschrijding daarvan, door welke oorzaak dan ook, levert geen grond op tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot annulering. 

4.2. MiMi Innovations is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade, kosten of verliezen, van welke aard dan ook, geleden door haar afnemers of derden ten gevolge van het niet dan wel te laat leveren van producten, ook indien wel sprake zou zijn van een fatale levertermijn. 

4.3. MiMi Innovations behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van de afnemer of uit hoofde van andere redenen voor eerste of verdere leveringen vooruitbetaling of het stellen van zekerheid te verlangen en, indien de verlangde vooruitbetaling uitblijft en/of de verlangde zekerheid niet ten genoegen van MiMi Innovations wordt verschaft, de levering op te schorten of te weigeren. 

4.4. MiMi Innovations sluit op haar afnemers een kredietverzekering af. Indien de kredietverzekeraar haar limiet voor afnemer intrekt of het saldo openstaande rekeningen plus uit te leveren order overschrijdt de kredietlimiet, behoudt MiMi Innovations zich het recht voor leveringen op te schorten of te weigeren. 

4.5. Levering kan ook plaatsvinden in gedeelten. Indien afnemer de (gedeeltelijke) levering weigert zonder goedkeuring van MiMi Innovations, moet afnemer MiMi Innovations vergoeden voor de onkosten of verliezen voortvloeiend uit die weigering, inclusief opslagkosten, totdat afnemer de levering aanvaardt. 

4.6. Indien tussen MiMi Innovations en de afnemer een afroeptermijn is overeengekomen, zullen alle redelijke kosten, veroorzaakt door niet tijdige afname door de afnemer, door MiMi Innovations aan de afnemer in rekening gebracht worden. De afnemer blijft in ieder geval verplicht hetgeen is overeengekomen af te nemen. 

4.7. Slechts met schriftelijke voorafgaande toestemming van MiMi Innovations kan een overeenkomst door de afnemer worden geannuleerd. Indien met toestemming van MiMi Innovations tot annulering van de overeenkomst wordt overgegaan, is de afnemer aan MiMi Innovations verschuldigd alle door MiMi Innovations gemaakte kosten alsmede de door MiMi Innovations gederfde winst. 

5. RECLAMES EN GARANTIE           

5.1. Onder reclames worden verstaan alle klachten van afnemer met betrekking tot de hoeveelheid, kwaliteit en/of deugdelijkheid van de leveringen.

5.2. Reclames betreffende uitwendige waarneembare gebreken dienen schriftelijk en gemotiveerd te geschieden uiterlijk binnen acht dagen na de levering van de producten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegen MiMi Innovations ter zake van die gebreken vervalt. Afnemer wordt geacht het geleverde in een dergelijk geval te hebben goedgekeurd. Reclames betreffende niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen acht dagen na constatering daarvan (en uiterlijk binnen de voor de producten geldende garantietermijn) te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegen MiMi Innovations ter zake van die gebreken vervalt.

5.3. Afnemer zal in geval van reclames MiMi Innovations nauwkeurige opgave verstrekken van de aard en de grond van de gebreken met verwijzing naar het factuurnummer of bij gebreke hiervan van de verzendnota of orderbevestiging onder overlegging van bewijsstukken van de gestelde tekortkomingen/gebreken. 

5.4. Indien afnemer aan MiMi Innovations klachten kenbaar maakt omtrent de geleverde zaken, dan dient de afnemer MiMi Innovations zo spoedig mogelijk in de gelegenheid te stellen de zaken te inspecteren en te onderzoeken. In het geval de klachten ongegrond blijken te zijn, komen de kosten die MiMi Innovations daarvoor heeft gemaakt voor rekening van de afnemer. De gegrondheid van de klachten is ter uitsluitende beoordeling van MiMi Innovations. 

5.5. Indien een melding als bedoeld in dit artikel uitblijft dan wel niet op de voorgeschreven wijze geschiedt, dan vervalt het recht van de afnemer een dergelijke melding te doen aan MiMi Innovations. Alsdan kan de afnemer zich er niet meer op beroepen dat het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt. De afnemer heeft alsdan geen recht zich op een eventueel opschortingsrecht jegens MiMi Innovations te beroepen. Ook vervalt alsdan een eventueel recht vermindering van de koopprijs te vragen en vervalt een eventueel recht de overeenkomst te ontbinden. 

5.6. Een reclame ten aanzien van een bepaalde levering schort de betalingsverplichting van afnemer ten aanzien van die en andere levering(en) niet of noch geeft zulks afnemer recht op verrekening.

5.7. Met inachtneming van de hieronder gestelde beperkingen staat MiMi Innovations in voor de deugdelijk van de door haar geleverde goederen:

- De garantie geldt slechts indien de gebreken zich openbaren binnen 30 dagen na levering;

- Geen garantie bestaat voor geringe in de branche, waarin MiMi Innovations werkzaam is, toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in de kwaliteiten, afwerking en/of deugdelijkheid van de geleverde goederen;

- De garantie geldt slechts voor gebreken, waarvan de afnemer aantoont dat die het gevolg zijn van een gebrekkige constructie of gebrekkige materialen en zich voordoen bij een normaal en oordeelkundig gebruik van goederen en materialen onder normale omstandigheden en voor het doel waarvoor zij dienen;

- De garantie met betrekking tot de door MiMi Innovations geleverde producten beperkt zich, zowel voor wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de leverancier van MiMi Innovations toegekende garantie. MiMi Innovations is nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van afnemer gehouden dan waarop MiMi Innovations ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. 

5.8. Indien afnemer zijn verplichtingen uit de met MiMi Innovations gesloten overeenkomst(en) niet of niet tijdig nakomt, vervalt ieder recht op garantie. 

5.9. De garantie van MiMi Innovations is uitdrukkelijk beperkt tot hetzij herstellen van de gebreken, hetzij vervanging van de gebrekkige goederen, hetzij gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en pro rata creditering, één en ander ter keuze van MiMi Innovations. MiMi Innovations heeft het recht op haar eerder gemaakte keuze terug te komen.

Afnemer zal de producten waarover wordt gereclameerd op zijn kosten in originele staat retourneren na schriftelijke goedkeuring door MiMi Innovations.

Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 8 dagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd. 

6. AANSPRAKELIJKHEID 

6.1. De aansprakelijkheid van MiMi Innovations voor levering van goederen waarover tijdig is gereclameerd is beperkt tot het nakomen van haar in het vorige artikel omschreven garantieverplichting. De aansprakelijkheid van MiMi Innovations voor schade, die het rechtstreekse gevolg is van door haar aan afnemer verrichtte diensten (anders dan de levering van goederen) is beperkt tot die gevallen, waarin MiMi Innovations toerekenbaar is tekort geschoten in de nakoming van haar verplichtingen en is voorts beperkt tot € 4.500,-- per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak, tenzij uit artikel 6 onder b. een verdergaande beperking voortvloeit. Aansprakelijkheid van MiMi Innovations voor door deze gepleegde onrechtmatige daden is uitgesloten, behoudens voor zover deze het gevolg zijn van grove schuld of opzet van personeel van MiMi Innovations. Iedere verdergaande aansprakelijkheid dan op grond van dit artikel voor directe door afnemer geleden schade, alsmede iedere aansprakelijkheid voor door afnemer geleden indirecte schade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten. 

6.2. Indien MiMi Innovations niet tegen staande casu quo op grond van het bepaalde in artikel 6.1. om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden, zal de schadevergoeding per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak evenwel nimmer hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde, betreffende de levering van de goederen of het verrichten van de dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 

6.3. Overigens vervalt iedere vordering tegen MiMi Innovations door het enkele tijdsverloop van 6 maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij ter zake voordien een rechtsvordering tegen MiMi Innovations aanhangig is gemaakt. 

6.4. Afnemer vrijwaart MiMi Innovations, haar personeel dan wel door of vanwege haar tewerkgestelde personen, voor alle aanspraken en/of aansprakelijkheidsstellingen van derden of vergoeding van enige door laatstgenoemden geleden schade, uit welken hoofde dan ook, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met van MiMi Innovations afkomstige goederen, daaronder mede maar niet uitsluitend begrepen aanspraken van derden uit hoofde van productaansprakelijkheid en schending van intellectuele eigendomsrechten. De afnemer vrijwaart MiMi Innovations tevens voor alle kosten van MiMi Innovations voor juridische bijstand in dit verband. 

6.5. Alle verweermiddelen die MiMi Innovations aan de met afnemer gesloten overeenkomst ter afwering van haar aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen door haar personeel en derden, die door haar bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, jegens afnemer worden ingeroepen, als ware haar personeel en deze derden zelf partij bij de overeenkomst. 

6.6. Aansprakelijkheid beperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke door derden aan MiMi Innovations worden tegengeworpen, kunnen ook door MiMi Innovations aan afnemer worden tegengeworpen.

7. RETOURZENDINGEN 

Geleverde en geaccepteerde producten worden niet teruggenomen door MiMi Innovations. Indien al - uitsluitend schriftelijk - van deze bepaling wordt afgeweken, dienen de producten franco te worden afgeleverd aan het alsdan door MiMi Innovations opgegeven adres. 

8. BETALING 

8.1. Betaling van het volledig gefactureerde bedrag dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum door afnemer te zijn geschied middels overmaking op de bankrekening van MiMi Innovations zoals aan de afnemer opgegeven. Bij overschrijding van deze termijn is de afnemer van rechtswege jegens MiMi Innovations in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De afnemer is jegens MiMi Innovations (ook) sowieso in verzuim indien:

- de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard dan wel om het faillissement van de afnemer is verzocht;

- aan de afnemer surseance van betaling wordt verleend dan wel de afnemer om surseance van betaling verzoekt;

- op door MiMi Innovations geleverde of te leveren zaken beslag wordt gelegd. 

8.2. MiMi Innovations is gerechtigd elke levering uit te stellen totdat zij betaling heeft ontvangen, niet alleen van de met de levering verband houdende koopsom, doch tevens van alsnog aan haar door afnemer verschuldigde bedragen. 

8.3. De afnemer dient in alle gevallen zonder recht op aftrek of schuldvergelijking, zonder recht op opschorting bijvoorbeeld wegens vermeende of daadwerkelijke toerekenbare tekortkoming of wegens een vermeend recht van reclame en zonder dat de afnemer zijn betalingsverplichtingen door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren aan MiMi Innovations te betalen. 

8.4. Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft MiMi Innovations zonder enige ingebrekestelling het recht de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag 1,5% rente per kalendermaand (of gedeelte daarvan) vanaf de factuurdatum gerekend, in rekening te brengen onverminderd de MiMi Innovations verder toekomende rechten, waaronder het recht van de afnemer alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, te verhalen. Daarbij zullen de buitengerechtelijke incassokosten, die door de afnemer verschuldigd zijn, steeds tenminste 15% van het openstaande bedrag bedragen, met een minimum van € 100,-- onverminderd het recht van MiMi Innovations op een hogere vergoeding indien zij aantoont dat haar werkelijke kosten meer zijn dan genoemd percentage bedragen. 

8.5. Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van buitengerechtelijke incassokosten, vervolgens tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande factuur/facturen. 

9. EIGENDOM EN RISICO 

9.1. Door de levering van goederen gaat wel het risico, maar niet het eigendom der goederen op afnemer over. Alle door MiMi Innovations geleverde goederen blijven eigendom van MiMi Innovations, tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen MiMi Innovations, uit welke hoofde dan ook, van afnemer heeft te vorderen, rente en kosten daaronder begrepen. Afnemer is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden, dan wel anderszins in zekerheid over te dragen dan wel te vervreemden, tenzij vervreemding plaatsvindt in het kader van de normale bedrijfsvoering door afnemer. Voor het geval dit desalniettemin gebeurt, draagt afnemer reeds nu voor alsdan alle rechten en aanspraken, die hij bij (door)verkoop van deze goederen verkrijgt over aan MiMi Innovations, althans zal afnemer zonodig en zodra dit mogelijk is, deze overdracht bewerkstelligen. Onverminderd de overige, haar toekomende rechten, wordt MiMi Innovations onherroepelijk door afnemer gemachtigd om, indien deze zijn jegens MiMi Innovations aangegane verplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de door haar geleverde goederen tot zich te nemen en daartoe de plaats waar deze goederen zich bevinden, te betreden. Totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden zal afnemer de producten verzekeren en afzonderlijk opslaan. 

9.2. Vanaf het moment dat MiMi Innovations zaken bestemd voor een bepaalde afnemer binnen haar bedrijf apart heeft gezet, draagt de afnemer alle risico’s van verlies, vergaan of beschadiging, ongeacht de oorzaak daarvan en niettegenstaande het feit dat de eigendom mogelijk krachtens het eerste lid nog bij MiMi Innovations berust. 

9.3. Voor verzending c.q. transport van de producten af magazijn aan het door de afnemer op te geven adres wordt door MiMi Innovations zorg gedragen voor rekening en risico van de afnemer. MiMi Innovations is steeds bevoegd verzekering van het transport voor rekening van de afnemer af te sluiten, maar is daartoe slechts verplicht indien en voor zover zij zich uitdrukkelijk en schriftelijk jegens de afnemer heeft verbonden. De kosten van transport en verzekering zijn niet in de opgegeven prijzen inbegrepen maar worden afzonderlijk in rekening gebracht en dienen eveneens voorafgaand aan de levering te worden betaald. De door MiMi Innovations gehanteerde tarieven zullen de afnemer op diens verzoek bekend worden gemaakt. 

9.4. Indien de levering franco afnemer geschiedt is de afnemer verplicht zo snel als redelijkerwijs mogelijk is na aankomst van de expediteur de lossing te doen plaatsvinden. Daarbij zal de afnemer een normale lostijd in acht nemen met voldoende geschikt personeel en materieel. Bij de lossing dient de wederpartij de aanwijzingen van de expediteur in acht te nemen. Het lossen geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. 

9.5. Indien levering geschiedt af magazijn, dan geschiedt de levering door het laden van de producten op een door de afnemer gekozen vervoermiddel. Het laden geschiedt voor rekening van de afnemer, ook indien het laden geschiedt door MiMi Innovations en het risico van de producten gaat in ieder geval met het laden van de producten over op de afnemer. Indien de afnemer de producten niet in ontvangst neemt slaat MiMi Innovations de producten voor rekening en risico van de afnemer op. 

9.6. Het bepaalde in sub d. en e. van dit artikel vindt geen toepassing indien bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, sprake is van een internationale levering met haar eigen regime, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend Free On Board. Voor internationale leveringen hanteert MiMi Innovations, tenzij anders overeengekomen, de meest recente ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms met de bij deze Incoterms behorende respectieve regimes. 

10. OVERMACHT 

10.1. Indien nakoming door MiMi Innovations van een of meer van haar verplichtingen tengevolge van een of meer van de in artikel 10.2. opgesomde omstandigheden redelijkerwijze niet van haar kan worden verlangd heeft zij het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 

10.2. De omstandigheden zijn in ieder geval, doch niet uitsluitend: Beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook zoals bijvoorbeeld import- en exportbelemmeringen, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, inbeslagneming, onderbreking der productie, gebrek aan grondstoffen, halffabrikaten, hulpstoffen en/of energie, natuurrampen, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven ten gevolge van een derde, van wie goederen of diensten moeten worden ontvangen en iedere andere door MiMi Innovations redelijkerwijze niet voorzienbare en buiten haar macht liggende omstandigheid. 

10.3. Nakoming in een of meer gevallen onder omstandigheden als omschreven in het tweede lid, tast niet het recht aan in volgende gevallen van de bevoegdheid tot ontbinding gebruik te maken. 

11. NIET NAKOMING 

11.1. Indien een afnemer enige verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede

in geval van faillissementsaanvrage, faillissement, aangevraagde dan wel verkregen surséance van betaling of stillegging c.q. liquidatie van het bedrijf van afnemer, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft MiMi Innovations het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst eenzijdig te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle haar verdere toekomende rechten. Het recht op schadevergoeding daaronder begrepen. 

11.2. In geval van de in het eerste lid genoemde omstandigheden zich voordoen, zullen alle vorderingen van MiMi Innovations op afnemer terstond ten volle opeisbaar zijn en zal MiMi Innovations het recht hebben ook alle andere overeenkomsten met afnemer op te schorten of te ontbinden. 

12. AFWIJKENDE BEDINGEN 

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door MiMi Innovations schriftelijk zijn bevestigd.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

13.1. Deze voorwaarden en alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop zij betrekking hebben, zijn onderworpen aan het Nederlands recht. 

13.2. Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen, welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen MiMi Innovations en een afnemer mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden berecht naar de keuze van de eiser door de bevoegde rechter te Leeuwarden dan wel de bevoegde rechter van de woonplaats van de gedaagde.

MiMi Innovations 

De Gaffel 25

9206 AV Drachten

Nederland

Tel. 0512-570050 

Prijzen in Euro’s, excl. BTW en onder voorbehoud

MiMi Innovations gebruikt cookies

MiMi Innovations maakt gebruik van cookies om je bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk te maken. Omdat je gebruik maakt van onze diensten, gaan wij ervan uit dat je akkoord gaat met ons gebruik van cookies. Lees hieronder meer over onze Privacy- en cookieverklaring en hoe je cookies kunt weigeren.